Dé Máirt 14 Feabhra 2012

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Tá comhaontú sínithe idir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta chun an tIonad Cúram Leanaí a bheas ag oscailt go luath a bhainistiú. Dúirt Mairéad Mac Con Iomaire, Bainisteoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta go bhfuil fíor áthas uirthi go mbeidh ionad cúram leanaí den scoth ag pobal na Ceathrún Rua agus go mbeidh Comhar Naíonraí na Gaeltachta lárnach sa tseirbhís sin. Tá post Bainisteora agus poist oibrithe cúram leanaí á bhfógairt anois agus is féidir le haon duine a bhfuil suim acu sna poist seo teagmháil a dhéanamh le Comhar Naíonraí na Gaeltachta ar 091-595337.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Bainisteoir/Oibrithe Cúram Leanaí
Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Bhainisteoir Ionad Cúram Leanaí, ar an gCeathrú Rua, Co na Gaillimhe. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne agus, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig nó a mhacasamhail i gCúram Leanaí ar laghad. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal ina bhuntáiste. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Chomh maith le Bainisteoir táthar ag lorg iarratais do phoist d’Oibrithe Cúram Leanaí san Ionad ar an gCeathrú Rua freisin. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ar obair mar chuid d’fhoireann agus, más féidir, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig i gcúram leanaí. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Má tá tuilleadh eolais uait is féidir glaoch ar Oifigeach Forbartha Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ag an uimhir 091-595337.

Seol litir iarratais agus CV roimh 28 Feabhra 2012 chuig:
Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.,
Cuiléan,
An Cheathrú Rua,
Co na Gaillimhe.

Dé Luain 13 Feabhra 2012

Folúntas ag Crib na nÓg

Tá folúntas ag Crib na nÓg do Oibrí Tionscadail le dhul i mbun cúraimí an Chaifé Óige & Ionad Eolais atá lonnaithe i Halla Éinne, An Cheathrú Rua.

Beidh an té a cheapfar freagrach as forbairt an Ionad Óige, riaradh agus reachtáil an Ionaid go laethúil, imeachtaí agus gníomhaíochtaí a fhorbairt; déileáil le heagrais mhaoinithe, eagrais Stáit, eagrais óige agus eagrais ábhartha eile.

Bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh na scileanna/cáilíochtaí seo leanas ag iarratasóirí:
  • Cáilíocht NÓ taithí phraiticiúil ag obair le daoine óga agus spéis in obair óige
  • Sárscileanna idirphearsanta, cumarsáide, pleanála agus eagrúcháin
  • Scileanna ríomhaireachta agus cruinneas i scríobh agus i labhairt na Gaeilge
  • Ceadúnas iomlán glan tiomána

Is conradh sealadach a bheas á thairiscint, le uasmhéid do 21 uair a chloig sa tseachtain. Is gá go mbeadh an té a cheapfar solúbtha ó thaobh freastal agus beidh uaireanta agus amanna neamhshóisialta ag dul leis an bpost ó am go chéile. D’fhéadfaí cuir leis an tréimhse fostaíochta ar dhiscréid an Choiste Bainistíochta ar an mbunús go mbeadh maoiniú ar fáil chuige sin.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Óige na Gaeltachta agus freagrach do Choiste Bainistíochta Chrib na nÓg. Beidh sé/sí lonnaithe in Ionad Chrib na nÓg i Halla Éinne, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe.

Ní ghlacfar le hiarratais atá déanach.
Is fostóir comhionnanas deiseanna é Crib na nÓg/Óige na Gaeltachta.

Cuirtear iarratais, mar aon le C.V., roimh 5.00 i.n. 24 Feabhra 2012 chuig:

An Coiste Bainistíochta,
Crib na nÓg,
Halla Éinne,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Má theastaíonn tuilleadh eolas, dean teagmháil le:
Óige na Gaeltachta: (091) 506014 nó seol ríomhphost chuig eolas@onag.ie
Crib na nÓg: (087) 6187280 nó seol ríomhphost chuig ionadoige@hotmail.com

Tá an post seo maoinithe ag Óige na Gaeltachta.